Learn the Immortal Tao Classic with Master Sha — Learn the Immortal Tao Classic with Master Sha: Lines 9 - 12

Presenters
In this video, Master Sha teaches lines 9 to 12 of the Immortal Tao Classic sacred text:

9. Xiū Liàn Mù Dì
The purpose of Xiu Lian

10. Qū Bìng Jiàn Shēn
Remove all sicknesses and strengthen the body

11. Kāi Fā Zhì Néng
Develop Intelligence

12. Zhuǎn Huà Rén Shēng
Transform a human being’s life