Tao Calligraphy Chinese Character Break Down for the Ten Da — Ten Da Teaching with Traditional Chinese Character Writing

Presenters
In this video Master Sha teaches some fundamental principles of writing Chinese calligraphy and writes each of the Ten Da: Da Ai, Da Kuan Shu, Da Ci Bei, Da Guang Ming, Da Qian Bei, Da He Xie, Da Chang Sheng, Da Gan En, Da Fu Wu and Da Yuan Man both in Mandarin Chinese and Yi Bi Zi, showing the connection between the two.

Learn how to make your Yi Bi Zi (Oneness writing) flow with balance and integrity, by learning and practicing the original structure of each phrase and how to connect them in your Yi Bi Zi flow, with Master Sha in this video.